Contact Us

Hachi Asian Fusion & Sushi Bar
1724 West Newport Pike, Wilmington, DE, 19804
302-256-0757